مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فایل پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

برای دانلود اینجا کلیک کنید

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

پیشینه-تحقیق-و-مبانی-نظری-تاثیر-فناوری-اطلاعات-بر-بهبود-عملکرد-سیستم-بانکیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 75 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏28
‏2-2- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏28
‏2-2-1- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏28
‏2-2-2- ‏انواع‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏رفته‏ ‏در‏ ‏بانک‏ ‏ها‏ ‏31
‏2-2-3- ‏اثرات‏ ‏به‏ ‏کارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏بانک‏ ‏ها‏ ‏33
‏2-2-4- ‏اثرات‏ ‏فناور‏ی ‏اطلاعات ‏در ‏بهره ‏وري ‏سازمان‏ ‏ها‏ ‏34
‏2-3- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏37
‏2-3-1- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏37
‏2-3-2- ‏بانكداري ‏الكترونيكي ‏و ‏خدمات ‏الكترونيكي‏ ‏39
‏2-3-3- ‏تار‏ی‏خچه ‏بانكداري ‏الكترون‏ی‏كي‏ ‏41
‏2-3-4- ‏س‏ی‏ر‏ ‏تحولات‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏42
‏2-3-5- ‏سطوح‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏45
‏2‏-3-6- ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏52
‏2-3-7- ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏و‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏سنت‏ی‏ ‏53
‏2-3-8- ‏مشكلات ‏و ‏محدوديت ‏هاي ‏بانكداري ‏سنتي‏ ‏55
‏2-3-9- ‏مزايا ‏و ‏منافع ‏حاصل ‏از ‏به ‏كارگيري ‏بانكداري ‏الكترونيكي‏ ‏58
‏2-3-10- ‏معا‏ی‏ب‏ ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏63
‏2-3-11-‏ ‏ذ‏ی‏نفعان ‏بانکدار‏ی ‏الکترون‏ی‏ک‏ی‏ ‏65
‏2-3-12-‏تاثير ‏توسعه ‏بانکداري ‏الکترون‏ی‏کي‏ ‏66
‏2-4- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏بانک‏ ‏ها‏ ‏67
‏2-4-1- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏سپرده‏ ‏ها‏ی‏ ‏بانک‏ی‏ ‏67
‏2-4-1-1- ‏انواع‏ ‏سپرده‏ ‏ها‏ی‏ ‏بانک‏ی‏ ‏67
‏2-4-2- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏تسه‏ی‏لات‏ ‏پرداخت‏ی‏ ‏بانک‏ ‏ها‏ ‏68
‏2-4-2-1- ‏انواع‏ ‏تسه‏ی‏لات‏ ‏پرداخت‏ی‏ ‏بانک‏ ‏ها‏ ‏69
‏2-4-3- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏ان‏ ‏بانک‏ ‏ها‏ ‏69
‏2-4-3-1- ‏نحوه‏ ‏محاسبه‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏ان‏ ‏69
‏2-5- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏پژوهش‏ ‏70
‏2-5-1- ‏پژوهش‏ ‏ها‏ی‏ ‏خارج‏ی‏ ‏70
‏2-5-1-1- ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏کارکردها‏ی‏ ‏آن‏ ‏70
‏2-5-1-2- ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏74
‏2-5-2- ‏پژوهش‏ ‏ها‏ی‏ ‏داخل‏ی‏ ‏79
‏2-5-2-1- ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏کارکردها‏ی‏ ‏آن‏ ‏80
‏2-5-2-2- ‏بانکدار‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏83
‏2-6- ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏حاضر‏ ‏با‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏88
‏2-6-1-‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی‏ ‏88
‏2-6-2- ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی‏ ‏89
‏2-1- مقدمه
‏در ‏فصل ‏حاضر ‏به منظور ‏بررسي ‏تاثير بکارگیری اجزای فناوری اطلاعات بر ‏بهبود عملكرد ‏سیستم بانكی ‏کشور و ‏تعيين ‏ابعاد ‏بهبود ‏عملكرد ‏در ‏سه ‏جنبه ‏سودآوري، ‏سپرده های بانكی ‏و تسهیلات پرداختی بانک ها ابتدا مبانی نظری فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی را بیان کرده و سپس به پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته و پس از آن به مقایسه شباهت ها و تفاوت های تحقیق حاضر با دیگر تحقیق ها میپردازیم.
‏2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات
‏2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات
‏واژه فناوری اطلاعات احتمالا در اواخر دهه 1970 میلادی برای اشاره به استفاده از فناوری کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شده است(گرویر،2002)1. Grauer,2002
‏. برای فناوری اطلاعات تعریف های گوناگونی ارائه شده اند که با کنکاش دقیق و عمیق، ناسازگاری هایی نیز بین آنها آشکار میشوند (دف،2001)2. Duff,2001
‏. با این وجود بسیاری از آنها از لحاظ دامنه شمول مشابه یکدیگر هستند.
‏فناوري ‏اطلاعات ‏تلفیقی ‏از دستاوردهاي ‏مخابراتی، ‏روش ها ‏و ‏راهکارهاي ‏حل ‏مسأله ‏و توانایی ‏راهبري ‏با ‏استفاده ‏از ‏دانش ‏کامپیوتري ‏است و ‏شامل ‏موضوعات ‏مربوط ‏به ‏مباحث ‏پیشرفتۀ ‏علوم ‏و فناوري ‏کامپیوتري، ‏طراحی ‏کامپیوتري، ‏پیاده ‏سازي ‏سیستم هاي ‏اطلاعاتی وکاربردهاي ‏آن ‏است(ناسا جان،2001)1. NASA John ,2001
‏.
‏فناوری ‏اطلاعات ‏به ‏جنبه ‏ای ‏از ‏فناوری ‏سیستم ‏اطلاعاتی ‏اشاره ‏دارد ‏که شامل ‏سخت ‏افزار، ‏پایگاه ‏داده، ‏نرم ‏افزار، ‏شبکه ‏ها ‏و ‏سایر ‏ابزارها ‏میشود‏. ‏در ‏تعریف‏ی ‏دیگر اصطلاح ‏فناوری ‏اطلاعات، ‏علاوه ‏بر ‏جنبه ‏تکنولوژیکی ‏سیستم ‏اطلاعاتی ‏به ‏عنوان ‏مجموعه چندین ‏سیستم ‏اطلاعاتی، ‏استفاده ‏کنندگان ‏و ‏مدیران ‏آن ‏ها ‏تلقی ‏میشود(توربان و ودرب،2004)2. Turban, E. and Wetherbe ,J. 2004
‏.
‏از ‏نظر ‏تانسی ‏و ‏همکاران ‏فناوری ‏اطلاعات، ‏استفاده ‏از ‏رایانه ‏و ‏ارتباط ‏دوربر ‏برای جمع ‏آوری، ‏پردازش، ‏ذخیره ‏س‏ا‏زی ‏و ‏انتشار ‏اطلاعات ‏صوتی، ‏تصویری، ‏متنی، ‏و ‏عددی است(تانسی و همکاران،2003)3. Tansey and et al,2003
‏.
‏در ‏تعریفی ‏دیگر، ‏فناوری ‏ارتباطات ‏به ‏چگونگی ‏استفاده ‏از ‏تجهیزات ‏مربوط است ‏و ‏فناوری ‏اطلاعات ‏یعنی ‏کاربرد ‏فناوری ‏برای ‏فرایندهای ‏کسب ‏و ‏کار، ‏جمع ‏آوری داده ‏و ‏تولید ‏اطلاعات ‏با ‏ارزش ‏برای ‏مدیران (تراویکا و کرونین،1995)4. Travica, Cronin ,1995
‏.
‏فناوری اطلاعات رشته ای از دانش نوین است که در کنار نانو فناوری و زیست فناوری یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن فردای بشر به شمار میرود(لطفی،1377).
‏فناوری اطلاعات از دو واژه اطلاعات و فناوری ترکیب یافته و عبارت است از مجموعه تکنیک ها و ابزارهایی که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری میرساند. این فناوری بر بهینه سازی و پشتیبانی سیستم های فعال با محوریت اطلاعات و دانش تاکید دارد، افزون بر این

 

دانلود فایل

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن