مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فایل پیشینه و مبانی نظری آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله

برای دانلود اینجا کلیک کنید

پیشینه و مبانی نظری آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله

پیشینه-و-مبانی-نظری-آسیب-پذيري-مساكن-شهري-در-برابر-زلزلهلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

2-1.‏ ‏شهرها ‏و ‏مخاطرات ‏طب‏ی‏ع‏ی ‏13
‏2-2. ‏خطر ‏زلزله ‏در ‏شهرها ‏13
‏2-2-1. ‏خطر ‏زلزله ‏13
‏2-2-2. ‏آس‏ی‏ب‌‏پذ‏ی‏ر‏ی ‏در ‏زلزله ‏14
‏2-2-3. ‏بحران ‏زلزله‏: ‏14
‏2-3. ‏انواع‏ ‏بحران ‏15
‏2-4. ‏زلزله‏ ‏و‏ ‏بحران‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏آن ‏15
‏2-5. ‏منابع‏ ‏لرزه‌‏ا‏ی ‏16
‏2-6. ‏شدت‏ ‏و‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏زلزله ‏16
‏2-7. ‏آس‏ی‏ب‌‏ها‏ ‏و‏ ‏خسارات‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏زلزله ‏16
‏2-7-1. ‏خسارات‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏زم‏ی‏ن‏: ‏17
‏2-7-2. ‏خسارت‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏سازه‌ها ‏17
2-7-2-1.‏ ‏خسارت‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏ساختمان‌‏ها ‏18
2-7-2-2.‏ ‏خسارت‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏سازه‌‏ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏ساختمان‏ی ‏18
2-7-2-3.‏ ‏خسارت‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏شر‏ی‏ان‌‏ها‏ی‏ ‏ح‏ی‏ات‏ی ‏18
2-7-2-4.‏ ‏خسارات‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏حوادث‏ ‏ثانو‏ی‏ه ‏18
‏2-8. ‏گسترش ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏شهرها ‏و ‏افزا‏ی‏ش ‏آس‏ی‏ب‌‏پذ‏ی‏ر‏ی ‏18
‏2-8-1. ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏شهر‏ی ‏19
‏2-8-2. ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شهر‏ی ‏20
‏2-8-3. ‏ساختار‏ ‏شهر ‏20
‏2-8-4. ‏بافت‏ ‏شهر ‏21
‏2-9. ‏فرسايش ‏و ‏فرسودگي ‏23
‏2-10. ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏لرزه‌ا‏ی‏ ‏شهرها ‏23
‏2-10-1. ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏کالبد‏ی ‏25
‏2-11. ‏برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏شهر‏ی‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شهرها ‏25
‏2-12. ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏کاربر‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏زلزله ‏26
‏2-13. ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران ‏27
‏2-14. ‏نقش‏ GIS‏ ‏در‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران ‏28
‏2-14-1. GIS‏ ‏و‏ ‏فاز‏ ‏کاهش‏ ‏اثرات ‏29
‏2-14-2. GIS‏ ‏و‏ ‏فاز‏ ‏آمادگ‏ی ‏29
‏2-14-3. GIS‏ ‏و‏ ‏فاز‏ ‏پاسخگو‏یی ‏29
‏2-14-4. GIS‏ ‏و‏ ‏فاز‏ ‏بازساز‏ی ‏30
‏2-15. ‏نقش‏ ‏برنامه‌‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏شهر‏ی‏ ‏در‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران‏ (‏زلزله‏) ‏30
‏2-16. ‏تصم‏ی‏م‌‏گ‏ی‏ر‏ی ‏30
‏2-16-1. ‏تصم‏ی‏م‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏مکان‏ی ‏31
‏2-16-1-1. ‏تصم‏ی‏م‌گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏چند‏ ‏مع‏ی‏اره‏ (MCDM‏) ‏31
‏2-16-1-1-1. ‏مدل‌‏ها‏ی‏ ‏گسسته‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏وسته ‏33
‏2-16-1-1-2. ‏مدل‏ ‏ها‏ی‏ ‏جبران‏ی‏ ‏و‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏جبران‏ی ‏33
2-16-1-1-3.‏ ‏نمونه‌ها‏ی‏ ‏فرد‏ی‏ ‏و‏ ‏گروه‏ی ‏33
‏2-17. ‏روش‌‏هاي‌‏ ‏وزن‌‏دهي‌‏: ‏34
‏2-17-1. ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سلسله‌‏مراتب‏ی‏( (AHP ‏34
‏2-18. ‏مجموعه‌‏ها‏ی‏ ‏فاز‏ی‏ ‏و‏ ‏عارضه‌‏ها‏ی‏ ‏فاز‏ی …………………………………………..‏35
‏شهرها ‏و ‏مخاطرات ‏طبیعی – Natural Disaster
‏خطر ‏طبیعی، ‏پدیده‏‌‏ای ‏طبیعی ‏است ‏که ‏در ‏محدوده‏‌‏ی‏ ‏سکونت ‏بشر ‏اتفاق ‏افتاده، ‏زندگی ‏او ‏را ‏مورد ‏تهدید‏ ‏قرار‏ ‏می‏‌‏دهد ‏و ‏ممکن ‏است ‏باعث ‏وقوع ‏بلایایی ‏گردد‏. ‏این‏ ‏قبیل ‏مخاطرات ‏به ‏علل ‏زمین‏‌‏شناختی، ‏زیس‏ت‌‏شناختی، ‏آب‏ ‏و ‏هوا ‏شناختی ‏و ‏یا ‏فرآیندهایی ‏از ‏این ‏دست، ‏در ‏محیط‏ ‏زندگی ‏به ‏وجود ‏می‏‌‏آین‏د.
‏براساس ‏تعریف ‏انتخاب ‏شده ‏به ‏وسیله ‏سازمان‏ ‏کاهش ‏بلایای ‏طبیعی ‏ملل ‏متحد ‏یک ‏خطر ‏طبیعی ‏احتمال‏ ‏وقوع ‏حادثه ‏در ‏یک ‏دوره‏‌ی ‏زمانی ‏ویژه ‏در ‏منطقه ‏دارای‏ ‏پتانسیل ‏پدیده‏‌‏های ‏طبیعی ‏مخرب ‏می‏‌‏باشد.
‏خطر ‏زلزله ‏در ‏شهرها‏
‏خطر ‏زلزله- Hazard
‏ ‏به ‏مجموعه ‏شرایط ‏ژئوفیزیکی ‏طبیعی‏ ‏که ‏در ‏اثر ‏جابجایی،‏ ‏حرکت ‏و‏ ‏لغزش ‏زمین ‏صرف ‏نظر ‏از‏ ‏فعالیت ‏انسان ‏به ‏وجود ‏می‏‌‏آیند‏ ‏اشاره ‏دارد .‏احتمال ‏زلزله‏ – Risk
‏، ‏به‏ ‏تهدید ‏زندگی ‏و‏ ‏دارایی ‏انسان ‏توسط ‏خطرات ‏زلزله ‏گفته‏ ‏می‏‌‏شود .‏بنابر‏‌‏این ‏ریسک ‏زلزله ‏نتیجه ‏عمل ‏متقابل ‏خطرات‏ ‏زلزله ‏و‏ ‏برخی ‏فعالیت‏‌‏های ‏آسیب‏‌‏پذیر ‏انسان ‏مانند ‏توسعه‏ ‏شهر‏ ‏می‏‌‏باشد‏ (فرنچ و ایساکسون‏ – French and Isaacson
‏، 1984). ه‏مچنین ‏ریسک ‏زلزله ‏را ‏می‏‌‏توان ‏تعداد ‏مورد ‏انتظار‏ ‏از ‏جان ‏باختگان، ‏صدمه ‏دیدگان، ‏خسارات ‏مالی ‏و ‏شکاف‏ ‏اقتصادی ‏حاصل ‏از ‏پدید‌‏ه‏‌‏های ‏طبیعی‏ ‏دانست‏ (لاویجن‏ – Lavigne
‏، 1999). ‏عناصر ‏درمعرض‏ ‏ریسک ‏را ‏می‏‌‏توان ‏به ‏جمعیت ‏انسانی،‏ ‏ساختمان‏‌‏ها،‏ ‏آثار‏ ‏مهندسی،‏ ‏کاربری‌‏های ‏خدمات ‏عمومی،‏ ‏دیگر ‏تأسیسات‏ ‏زیربنایی ‏و‏ ‏ارزش‏‌‏های ‏محیطی ‏در ‏ناحیه ‏مورد‏‌‏نظر ‏تقسیم‏ ‏نمو‏د (فل‏ – Fell
‏، 2008)‏. ‏از ‏دیدگاه ‏برنامه‏‌‏ریزی ‏شهری،‏ ‏زلزله، ‏انهدام ‏هستی ‏و‏ ‏زندگی ‏کسانی ‏است ‏که ‏به ‏جرم ‏فقر،‏ ‏محکوم ‏به ‏ساختن ‏مساکن ‏ارزان ‏قیمت ‏و ‏غیرمقاوم ‏هستند.‏ ‏به ‏تعبیری ‏اقتصاد ‏و ‏معیشت ‏خانواده، ‏تعیین‏‌‏کننده ‏طول ‏عمر،‏ ‏سلامتی، ‏زندگی ‏و… ‏می‏‌‏ش‏ود ‏شناخت ‏پدیده ‏زلزله ‏راهی‏ ‏است ‏که ‏می‏‌‏تواند ‏به ‏بهینه‏‌‏سازی ‏شرایط ‏موجود ‏کمک ‏کند.‏
‏احتمال وقوع زلزله‌ای خطرناک طی یک دوره معین خطر زلزله می‌گویند (لامنیتز- Lomnitz
‏، 1974). این خطرات در چهار گروه دسته‌بندی شده‌اند: 1- تکان خوردن و لرزش زمین 2- شکستگی و جابه جا شدگی 3- تسونامی 4- خطرات ثانوی (از جمله بهمن، روانه‌های گلی، نشست زمین، سیلاب‌های ناشی از شکست سدها و آتش‌سوزی‌ها) (بولت- Bolt
‏، 1994). بررسی‌های زمین‌شناسی از قبیل تهیه نقشه گسل‌ها، تعیین نوع و نحوه عملکرد آنها، شواهد جابه‌جایی‌های اخیر در طول گسل‌ها، بررسی‌های مهندسی خاک و بررسی‌های زلزله‌شناسی مانند تهیه فهرست زلزله‌های تاریخی و دستگاهی، تهیه نقشه مراکز سطحی زلزله‌ها، تعیین شدت و بزرگی زلزله‌ها و مقایسه بین مکان گسل‌ها و مراکز سطحی و کانون زلزله‌ها امکان تخمین خطر زلزله را فراهم می‌سازند (پورکرمانی، 1376). در تعیین و ارزیابی خطر پدیده‌های طبیعی مانند زلزله، عوامل

 

دانلود فایل

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن