مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فایل پیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

برای دانلود اینجا کلیک کنید

پیشینه و مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

پیشینه-و-مبانی-نظری-آسیب-پذیری-مناطق-شهری-و-ارائه-الگوی-بهینه-جهت-کاهش-خسارت-در-برابر-زلزلهلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 


‏2-1- ‏مقدمه‏ ‏13
‏2-2- ‏مفاهيم‏ ‏و‏ ‏اصطلاحات‏ ‏13
‏2-2-1- ‏بلا‏ی‏ا‏ ‏13
‏2-2-1-1- ‏بلا‏ی‏ا‏ی‏ ‏انسان‏ی‏ ‏13
‏2-2-1-2- ‏بلا‏ی‏ا‏ی‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏14
‏2-2-2- ‏بحران‏ ‏14
‏2-2-3- ‏مديريت‏ ‏بحران‏ ‏15
‏2-2-3-1- ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت ‏بحران ‏شهري‏ ‏15
‏2-2-3-2- ‏چرخه‏ ‏مديريت‏ ‏بحران‏ ‏15
‏2-2-3-3- ‏چرخه‏ ‏اصلي‏ ‏مديريت‏ ‏بحران‏ ‏16
‏2-2-3-4- ‏مراحل‏ ‏مديريت‏ ‏بحران‏ ‏16
‏2-2-4- ‏زلزله‏ ‏17
‏2-2-5- ‏ايمني‏ ‏17
‏2-2-6- ‏آسيب‌پذيري‏ ‏17
‏2-2-7- ‏شهر‏ ‏18
‏2-2-8- ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شهر‏ی‏ ‏18
‏2-2-8-1- ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شهر‏ ‏20
‏2-2-8-2- ‏ساختار‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏21
‏2-2-8-3- ‏بافت‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏21
‏2-2-8-4- ‏شکل‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏23
‏2-2-8-5- ‏تراکم‏ ‏هاي‏ ‏شهري‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏23
‏2-2-8-6- ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏تأسيسات‏ ‏و‏ ‏زير‏ ‏ساختهاي‏ ‏شهري‏ ‏24
‏2-2-9- ‏مديريت‏ ‏شهري‏ ‏24
‏2-2-10- ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏25
‏2-2-10-1- ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏فضايي‏ ‏25
‏2-2-10-2- ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏شهري‏ ‏25
‏2-2-10-2-1- ‏نقش‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏شهري‏ ‏در‏ ‏کاهش‏ ‏آسيب‏ ‏پذيري‏ ‏شهرها‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏خطرات‏ ‏زلزله‏ ‏26
‏2-2-11- ‏کاربري‏ ‏اراضي‏ ‏شهري‏ ‏26
‏2-2-11-1- ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏کاربري‏ ‏اراضي‏ ‏شهري‏ ‏26
‏2-2-11-2- ‏ارتباط‏ ‏بين‏ ‏کاربري‏ ‏زمين‏ ‏و‏ ‏آسيب‏ ‏پذيري‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏زلزله‏ ‏27
‏2-2-12- ‏امداد‏ ‏رساني‏ ‏28
‏2-2-12-1- ‏فضاهاي‏ ‏امدادرسان‏ی‏ ‏هنگام‏ ‏زلزله‏ ‏28
‏2-2-13- ‏دسترسي‏ ‏29
‏2-2-14- ‏شبکه‏ ‏ارتباطي‏ ‏شهر‏ ‏29
‏2-2-14-1-‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شبکه‏ ‏ارتباطي‏ ‏29
‏2-2-15- ‏مکان‌يابي‏ ‏30
‏2-2-16- ‏س‏ی‏ستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏جغراف‏ی‏ا‏یی‏ ‏31
‏2-3- ‏ره‏ی‏افت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏رو‏ی‏کردها‏ ‏31
‏2-3-1- ‏ره‏ی‏افت‌ها‏ی‏ ‏گوناگون‏ ‏پ‏ی‏رامون‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏31
‏2-3-1-1- ‏ره‏ی‏افت‏ ‏غالب‏ ‏32
‏2-3-1-2- ‏ره‏ی‏افت‏ ‏اقتصاد‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏32
‏2-3-2- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ها‏ی‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏33
‏2-3-2-1- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ‏33
‏2-3-2-2- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ساخت‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏33
‏2-3-2-3- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ی‏ ‏34
‏2-3-3- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران‏ ‏34
‏2-3-3-1- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏سنت‏ی‏ ‏34
‏2-3-3-2- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏قانون‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏34
‏2-3-3-3- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏تعامل‏ی‏ ‏35
‏2-3-4- ‏رو‏ی‏کردها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران‏ ‏35
‏2-3-4-1- ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏بحران‏ ‏گر‏ی‏ز‏ی‏ ‏35
‏2-3-4-2- ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏بحران‏ ‏ست‏ی‏ز‏ی‏ ‏36
‏2-3-4-3- ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏بحران‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏36
‏2-4- ‏مدل‏ ‏ها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏36
‏2-4-1- ‏مدل‌ها‏ی‏ ‏وزن‏ ‏دهي‏ ‏به‏ ‏معيارها‏ :‏ ‏36
‏2-4-1-1- ‏فرا‏ی‏ند‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سلسله‏ ‏مراتب‏ی‏ (AHP‏)‏ ‏37
‏2-4-1-2- ‏مدل‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏شبکها‏ی‏ (ANP‏)‏ ‏38
‏2-4-2- ‏مدل‌ها‏ی‏ ‏ر‏ی‏اض‏ی‏ ‏تلف‏ی‏ق‏ ‏لايه‏ ‏هاي‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏39
‏2-4-2-1- ‏مدل‏ ‏منطق‏ ‏بولين‏ :‏ ‏40
‏2-4-2-2- ‏مدل‏ ‏منطق‏ ‏فاز‏ی‏ :‏ ‏41
‏2-4-2-3-‏ ‏مدل‏ TOPSIS‏ ‏43
‏2-4-2-4- ‏مدل‏ VIKOR‏ ‏44
‏2-4-3- ‏مدل‏ ‏تحليل‏ ‏شبکه‏ ‏45
‏2-4-4- ‏شاخص‏ ‏م‏ی‏انگ‏ی‏ن‏ ‏نزد‏ی‏ک‌تر‏ی‏ن‏ ‏همسا‏ی‏ه‏ ‏46
‏مقدمه
‏مطالعات علمي نشان داده است که اين امکان وجود دارد ک‏ه س‏ياست‌هاي عمومي در کاهش اثرات ناشي از زلزله کمک نمايد و ديگر اين برداشت وجو‏د ‏ندارد که طبق روش سنتي، اين ‏س‏ياست‌ها به کاهش اثرات فاجعه و بازسازي پس از بحران محدود شود. دستاوردهاي علمي و مهندسي کاربرد حياتي در پيشگيري و پيش‏ ‏بيني ‏خسارت‌ها‏ي زلزله فراهم کرده اس‏ت (Gibbons, 1980: 6‏).‏ نبايد فراموش کرد که ايمني در مقابل حوادث طبيعي از ‏مهم‌تر‏ين عناصر محيط شهري است. به خصوص زلزله که در يک جا اتفاق ‏نم‏ي‌افتد. توسعه سريع و شهرنشيني بدون توجه به ايمني در مقابل حوادث طبيعي به معناي توسعه، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه نيس‏ت (Nakabayashi, 1994: 4‏).
‏مفاهيم و اصطلاحات
‏بلایا‏ . disasters
‏به حوادثي كه بروز ‏آن‌ها‏ موجب به ‏بار آمدن‏ خسارات و تلفات زيادي خواهد شد (بلا) يا (فاجعه) گفته مي‌شود. (اي. درايك ‏و د‏یگران،2:1383). ‏بلايا وقايعي هستند ک‏ه ‏شرايط عادي موجود را به هم ريخته و باعث مي‌شوند ‏جامعه‏ حادثه ديده رنجي فراتر از ظرفيت خود را تحمل کند. حوادث وقتي بلايا ناميده مي‌شوند که انسان‌ها درگير آن باشن‏د (‏کاظميان، 1383: 163).
‏بلایای انسانی
‏بلایایی هستند كه انسان‌ها به گونه‌اي در ايجاد آن نقش داشته باشند اين نقش ممكن است عمدي و يا ارادی و غير عمدي و بدون اراده باشد. بلایای انسانی را مي‌توان به گروه‌هاي مختلفي تقسيم كرد.
‏فاجعه یا بلایای تكنولوژيك: نتيجه ‏دخالت‌ها‏ی ناآگاهانه بشر در طبيعت.
‏بلایای سياسي: اقدامات آگاهانه و محاسبه شده انسان كه موجب از بين رفتن جان ‏انسان‌ها‏ و تخريب كلي جامعه مي‌شود، مانند جنگ و حملات اتمي، شيميايي و …
‏بلایای اكولوژيكی: که در نتيجه اقدامات مستقيم بشر و استفاده بي‌رويه از منابع طبيعي روي مي‌دهد (اي، درايك ‏و ‏همکاران،1383: 3).
‏بلایای طبیعی‏ . Natural disasters
‏هر ‏اتفاق ‏غير ‏مترقبه ‏ناگهاني ‏كه ‏موجبات ‏تضعيف و ‏از ‏بين ‏رفتن ‏توانمندی‌های ‏اقتصادي، ‏اجتماعي ‏و فيزيكي ‏مانند ‏خسارات ‏جاني ‏و ‏مالي، ‏تخريب تأسيسات ‏زيربنايي ‏و ‏كاهش ‏زمينه ‏هاي ‏اشتغال ‏در جامعه ‏را ‏فراهم ‏آورد، ‏به ‏عنوان ‏بلاياي ‏طبیعی ‏معرفي می‏ شود (حسنی، 1384: 75).
‏حوادثي که در ارتباط با طبيعت نظير زلزله، سيل، خشکسالي، پيشروي آب دريا، آتشفشان، ريزش کوه، آفات طبيعي ‏و غ‏يره، حادث مي‌شوند حوادث طبيعي نام دارند. شناخت اين ‏پد‏يده‌ها به دليل ماهيت چند بعدي آن، مطالعات چند رشته اي‏. Multi – Disiplinal
‏ مي‌طلبن‏د (‏ Paton & Fohnston, 2001:23‏).

 

دانلود فایل

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن